Home – Dachaigh

26th Annual Féis an Eilein: August 16th-20th, 2016
18th Annual Gaelic Concert Series: July 12th-August 16th, 2016

2016 SCHEDULES TBA
Click here to download our 2015 Brochure.

Our members and members of the community hope that those of you who are visiting will enjoy your time spent with us and the many summer events we have planned. Thank you for supporting our efforts to promote Gaelic language initiatives.

Comunn Féis an Eilein is a Registered Charity. Every donation is greatly appreciated and provides Gaelic Language Instruction for local schoolchildren as well as other Gaelic initiatives. Mòran Taing!


Failte. Bu mhath do bhuill Comunn Féis An Eilein fàilt’ a chur oirbh dhan choimhearsnachd Eilean Na Nollaig, Ceap Breatuinn. Tha muinntir a’ Chomuinn agus muinntir na coimhearsnachd am fior dhòchas gum faigh sibh toileachadh às an ùine a chuireas sibh seachad ‘nar measg. Taing is buidheachas dhuibh uile airson na taice a chuireas sibh ris an oidheirp a tha sinn a’ deanamh gus Gàidhlig a bhrosnachadh. Ar ceud taing dha’n Roinn-Smàlaidh, Eilein Na Nollaig, airson ur taice is ur cuideachaidh. Tapa leibh gu mór.