Home – Dachaigh

30th Annual Féis an Eilein  August 18-22, 2020

22nd Annual Gaelic Concert Series  “Bu Deònach Leam Tilleadh”

July 14, 21, 28, August 4, 11, 2020 @7:30pm

 

Féis an Eilein Summer Events 2019

Click here for our brochure!

 21st Annual Gaelic Concert Series   “Bu Deònach Leam Tilleadh”

Tuesdays 7:30pm July 16, 23, 30 &  Aug 6, 13

Full details found here.

 29th Annual Féis an Eilein

August 20 – 24, 2019

Full details found here.

Events take place at the  Christmas Island Fire Hall

8539 Grand Narrows Hwy (Route 223)

feisaneilein@ns.sympatico.ca | feisaneilein.ca | 902-622-2627

SUMMER PROGRAMS

Fiddle, Piano, Guitar and Stepdancing Lessons                   

Mondays, Wednesdays, Thursdays, & Fridays

July & Aug | $6/half hour or $10/hour Pre-restration required.

email lessons.feisaneilain@gmail.com

 


Failte. Bu mhath do bhuill Comunn Féis An Eilein fàilt’ a chur oirbh dhan choimhearsnachd Eilean Na Nollaig, Ceap Breatuinn. Tha muinntir a’ Chomuinn agus muinntir na coimhearsnachd am fior dhòchas gum faigh sibh toileachadh às an ùine a chuireas sibh seachad ‘nar measg. Taing is buidheachas dhuibh uile airson na taice a chuireas sibh ris an oidheirp a tha sinn a’ deanamh gus Gàidhlig a bhrosnachadh. Ar ceud taing dha’n Roinn-Smàlaidh, Eilein Na Nollaig, airson ur taice is ur cuideachaidh. Tapa leibh gu mór.

Our members and members of the community hope that those of you who are visiting will enjoy your time spent with us and the many summer events we have planned. Thank you for supporting our efforts to promote Gaelic language initiatives. Mòran Taing!