22nd Annual Gaelic Concert Series Online Viewing

Tuesday, July 21, 2020

Admission: free online

Due to Covid-19 regulations and in accordance with our NS Government, we will not host any public events at the Christmas Island Firehall.
These cancelled events include our weekly Tuesday concerts, our in-person music lessons and our annual Féis week events.
Although we can’t see each other in person, our students and staff continue to work to develop ways to share Gaelic song, language, music and dance with the world.
Summer Concert Series 
Recorded Concerts – On July 19th, 2020, Comunn Féis an Eilein will be recording four concerts which will air for your pleasure
(via Youtube) on Tuesday July 21, 28, August 4, 11. Videos will be linked here.

Coisrigidh sinn na Cuirmean-Ciùil Gàidhlig agus an Fhéis
Bhliadhnail mar chuimhneachan air Seumas MacBhatair
a thoirt urram dha airson na taice a thug e do Chomunn
Féis an Eilein. Bha Seumas na neart stiùridh ann an
leasachadh na Féise. Dh’aithnich e dearbh-aithne
na coimhearsnachd againn agus dh’obraich e leis a’
Chomunn airson na dearbh-aithne sin àrachadh agus a
neartachadh fad deich bliadhna fichead. Bithidh saoghal
nan Gàidheal ag ionndrainn a lùthas agus a dhìorras
dhan chànain agus dhan dualchas nan Gàidheal. Le
meas is miadh, Cuiridh sinn clach air a chàrn.