Links (Ceanglaichean)

NOVA SCOTIA GAELIC LINKS

GAELIC ASSOCIATION & AGENCIES

NOVA SCOTIA UNIVERSITIES TEACHING GAELIC

COLLECTIONS

GAELIC NEWS IN PRINT

GAELIC ON THE RADIO AND ON THE WEB

SCOTTISH GAELIC LINKS

LOCAL LINKS

OTHER NOVA SCOTIAN GAELIC SOCIETIES

 • Antigonish Gaelic Society (Comunn Gàidhlig Antigonish)
 • Cape Breton Gaelic Choir
 • Communn Gaidhlig Cheap Breatunn (Gaelic Society of Cape Breton)
 • Dileab: Comunn Sgaoileadh Eadar-Ghinealach Na Gàidhlig Ann an Albainn Nuaidh/the Association for Intergenerational Gaelic Language Transmission in Nova Scotia
 • Mabou Gaelic and Historical Society
 • Sgoil Ghàidhlig an Àrd-Bhaile/the Gaelic Language Society of Halifax
 • Sgoil Ghàidhlig Bhaile A’ Chlamhain/Port Hawkesbury School of Gaelic Society
 • The North Shore Gaelic Heritage Centre Society
 • Westmount Gaelic Society
 • An Comunn Airson Ionnsachadh Na Gàidhlig Aig Baile (the Society for Community Gaelic Language Instruction Through Immersion)
 • Comunn Feis Am Baile Beag
 • Comunn Féis Mhàbu Society
 • Comunn Gàidhlig Is Eachdraidh A’ Bhràigh