About Féis an Eilein / Mu Fhéis An Eilein


Place names for Gaelic signs: Christmas Island and surrounding community

* from the vernacular

 • Bagh a’ Chaisteil / Castle Bay (also called Baile MhicNìll in Scotland)
 • Rudha Dhiarmaid / Darby Point
 • *Còbh A’ Bhìobhair / Beaver Cove
 • Pòn Na Maiseadh/ Benacadie Pond
 • *Pòn na Maiseadh an Iar / West Benacadie
 • An Arcasaid / Shunacadie
 • An Tràigh Mhór / Big Beach
 • An Caolas Mór / Grand Narrows
 • *Còbh Nam Pìobairean / Pipers’ Cove
 •  Baile An Iaruinn / Ironville
 • Gleann Na Maiseadh / Benacadie Glen
 • Cùl Na Tràghad Mhóir / Rear Big Beach
 • Eilean Na Nollaig / Christmas Island
 • Baghasdal / Boisdale
 • Am Baile Àrd / The Highlands
 • *Pòn A’ Chùbair / Copper’s Pond
 • Rathad Nam Fairealach / Farrell Road
 • Rathad MhicNìll / MacNeil Road
 • Rathad Tràigh an Eilein / Island Beach Road
 • Rathad na h-Eaglaise / Church Road
 • Drochaid a’ Chaolais Mhóir / Grand Narrows Bridge/Barra Strait Bridge

Pages: 1 2